Инвестиции във възобновяеми енергийни източници

Инвестиции във възобновяеми енергийни източници

Като социално ангажирана компания ВИП Консулт участва активно в сферата на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).Консултантската ни дейност е насочена към предоставянето на правно-консултантски услуги на клиенти, които имат интерес да инвестират в енергийния сектор. Нашият екип от консултанти предоставя широк спектър от услуги по енергийни проекти обхващащи етапа от първоначално планиране на инвестицията до реализацията и финансирането на енергийния проект.
Компании инвестирали във вятърни електрогенератори и турбини отчитат етап на планиране на инвестицията и проекта от 3 до 4 години. Този продължителен процес задължително изисква професионално консултиране на местно ниво. Консултантският екип на ВИП Консулт предоставя следните услуги в тази сфера:

- анализ при избора на подходящ терен за изграждане на ветроенергиен или соларен парк според географското положение, инфраструктурните изисквания и ветровия или слънчев потенциал на региона;

· промяна статута на земята от земеделски в индустриален: съдействие при издаване на необходимите разрешителни, ПУП, виза за проектиране и разрешително за строеж;

· правни консултации по проекти за смесени дружества;

· комуникация с местните енергийни доставчици или НЕК;

· съдействие при намирането на подходящи партньори и/или представителство на компанията на местния пазар;

· изготвяне на всякакъв тип юридическа документация и проектодоговори.

При предоставянето на услуги в сферата на финансирането, енергийния одит на парцела и поддръжката на въведения в експлоатация парк, ВИП Консулт работи в тясно сътрудничество с подбрани технически консултанти, инженери и специалисти от местните областни и общински администрации