Абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Адвокатска кантора ВИП Консулт предлага абонаментно юридическо обслужване на корпоративни си клиенти. Услугата ни е предназначена както за дружества, които не разполагат със свои юрисконсулти, така и за големи компании, нуждаещи се от допълнително правна помощ. Абонаментът при нас гарантира, висококвалифицирана правна помощ и индивидуален подход при разрешаване на проблеми от съответната за дружеството област на правото.

Абонаментното юридическо обслужване най-често включва следните услуги:

1. съгласуване на дейността на фирмата с действащото европейско и българско законодателство за основната дейност на Дружеството;
2. правен анализ на всички документи на Дружеството, включително учредителни документи, договори и т.н.; тяхното последващо коригиране при необходимост или промяна в законодателството на страната;
3. предоставяне на правни становища в устен и писмен вид; по e-mail и телефон, по правни въпроси в целия спектър на правото;
4. становища по договори, съставяне на договори;
5. консултации в областта на трудовото право -изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване на служители, дисциплинарни производства, декларации по ЗЗЛД; консултации по ЗЗБУТ и подзаконовите актове и актовете на европейското законодателство, свързани с този закон;
6. изготвяне на документи във връзка с юридическия статус на дружеството по Търговския закон и Закона за търговския регистър – промяна, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление, регистриране на промяна в обстоятелствата на Дружеството;
7. подготовка на документи за общи събрания на съдружниците или акционерите (покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения), както и за заседанията на съвета на директорите, евентуално наше участие в самите и заседания и др.;
8. водене на преговори и консултации с клиенти и контрагенти на Дружеството;
9. представителство на интересите на Дружеството пред административните органи;
10. изготвяне на нотариални покани за доброволно изпълнения на задълженията към Дружеството от страна на Ваши клиенти и контрагенти;
11. подготовка и водене на съдебни процеси по общия ред за защита интересите на дружеството. Съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за явяване на дела се дължи допълнително възнаграждение на адвокат;

Ние се съобразяваме с спецификата на дейността на нашите корпоративни клиенти и адаптираме предлаганите пакети към изискванията им. Цените ни също са съобразени и НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г..