ВЕИ в рамките на ЕС и България

ВЕИ в рамките на ЕС и България

•- Според данни на Евростат към 2013 година делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в общото потребление на енергия в България възлиза на 19%. Това означава, че България е преизпълнила заложените от ЕК 16 % за стимулиране на производството на зелена енергия до 2020 г.;
- Безспорен е енергийния потенциал за ВЕИ в България и съществуват обективни възможности за продължаване развитието на сектора;
- Преференциалните цени за изкупуване на електроенергията от ВЕИ източници прави сектора привлекателен за инвестиции;
- Все още обаче липсата на стабилност в законодателната рамка на сектора е основна слабост, която за в бъдеще трябва да се преодолее;
- Течащите в момента дискусии и консултации върху новата структура на пазара на електроенергия в ЕС поставят фокуса върху улесняване на инвестициите във ВЕИ и нисковъглеродното производство на енергия, както и взаимодействието между страните в този сектор.