Пазарни Проучвания

Пазарни Проучвания

• маркетингова оценка на инвестиционния проект

• определяне на преимуществата и недостатъците на инвестицията, нивото на поетия бизнес риск, и потенциалните възможности за преодоляването му ( SWOT анализ)

• анализ на възможностите за поява на нови конкурентни фирми в определения бизнес сектор

• анализ на конкурентите и техните пазарни позиции