Разрешаване на търговски, данъчни и гражданскоправни спорове

Разрешаване на търговски, данъчни и гражданскоправни спорове

- Неизпълнение на договори за покупко-продажба на недвижимо имущество
- Наследствени спорове
- Спорове между бизнес партньори или съдружници;
- Решения на арбитражен съд;
- Пропуснати ползи;
- Професионална небрежност;
- Разследване на измами;
- Застрахователни искове;
- Данъчно облагане на щети и компенсации;
- Съдебни процеси свързани с неизплатени задължения;
- Договорни спорове;
- Бракоразводни дела
- Извънсъдебно разрешаване на спорове посредством арбитраж и медиация.