Трудово и Осигурително Право

Трудово и Осигурително Право

• Консултации по трудовоправни въпроси

• Изготвяне на трудови и граждански договори

• Консултация и защита срещу недобросъвестен работодател

• Консултация и защита на работодатели срещу недобросъвестни служители

• Консултации относно прекратяване на трудови договори

• Процесуално представителство пред съд при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудовоправни спорове