Търговско Право

Търговско Право

• консултации в избора на правно-организационна форма на търговец в зависимост от правната, търговска, икономическа и социално – политическа ситуация в региона.

• учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци, както и последващи консултации във връзка с дейността им

• регистрация на последващи промени на вече учредени търговски дружества и еднолични търговци -преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на търговски дружества

• юридическа помощ в сферата на търговската дейност и договорните отношения на дружествата

• изготвяне на договори с търговски представители