Интелектуална собственост

Интелектуална собственост

Адвокатска кантора ВИП Консулт извършва комплексни правни услуги в областта на интелектуалната собственост.
-предварително информационно проучване за установяване на обекти на индустриалната собственост,.
- Представителство пред Патентното ведомство на Република България при подаване на заявка за патент за изобретение, регистрация на полезен модел, промишлен дизайн, търговска марка, и др.
- Съдействие за получаване на закрила в чужбина: европейски патент, търговска марка и дизайн и др.
- лицензионни договори и договори за прехвърляне на правото върху заявено или патентовано изобретение, промишлен дизайн, марка (или заявка за регистрация на марка) и др.
- юридически консултации и процесуално представителство при спорове и съдебни дела, свързани с нарушения на права върху обекти на интелектуалната собственост.