Икономически Анализи

Икономически Анализи

VIP Consult изготвя анализи и макроикономически проучвания за състоянието на икономиката на страната, на определени нейни сектори и сфери, както и по избрани макроикономически проблеми.

• Анализ на текущата стопанска конюнктура и състоянието на икономиката
• Прогнози за икономическото развитие на България
• Очаквани ефекти от промени в нормативната уредба и икономическата политика и оценки за перспективите за икономическото развитие на страната;
• Отраслови анализи

Отрасловите анализи представят тенденциите и развитието на различни сектори на икономиката, представлявайки полезно средство за взимане на предприемачески решения.

Структурирани са по следния начин:

1. Резюме - Задачи.
2. PEST Анализ - Политически фактори, Икономически фактори, Социални фактори, Технологични фактори
3. Обща Информация за Сектора - Характеристики на сектора
4. Търсене - Фактори, които влияят на търсенето , Профили на потребителите
5. Предлагане - Структура на пазара, Профили на основни играчи, Профили на водещи вносители и търговци, Развитие на приходите на основните играчи Анализ на база основните финансово – счетоводни коефициенти
6. Пазарът - Развитие на местното производство, Анализ на външната търговия Внос – обем и страни на произход Износ – обем и главни дестинации Обем на пазара Пазарни дялове на основните играчи Мрежи на дистрибуция / Възможности и заплахи за развитието на сектора
7. Европейски тенденции за Развитието на Сектора
8. Бъдещо Развитие и Прогнози